Terms & Conditions (PL)

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą może odbywać się na dwa sposoby.

Przed złożeniem zlecenia Nabywca ma prawo negocjować z Sprzedającym wszystkie zapisy w ramach umowy, w tym zmiany warunków umowy. Negocjacje powinny być utrzymywane w formie pisemnej, a następnie przesłane na adres Sprzedawcy: LOOP Sp. Z o. O. Ul. Oboźna 29B, 30-010 Kraków).

W przypadku, gdy Kupujący powstrzymuje się od możliwości zawarcia Umowy, na podstawie indywidualnych negocjacji stosuje się następujące Warunki i obowiązujące przepisy prawa.

REGULAMIN

§1. Definicje

1 Adres korespondencyjny – podany imię lub nazwę instytucji, miejsce (w przypadku miasta podzielonego na ulice: numer ulicy, numer budynku lub mieszkania, w przypadku miasta nie podzielonego na ulice: nazwa miasta i numer Nieruchomość), kod pocztowy i miasto.

2 Adres skargi – adres skargi:

LOOP SP. OGRÓD ZOOLOGICZNY.
UL. OBOŹNA 29B
30-010 KRAKÓW

3 Cennik – odwiedź witrynę antidotek.com/doładowania, aby wyświetlić podsumowanie dostępnych materiałów eksploatacyjnych i ich kosztów.

4 Dane kontaktowe:

LOOP SP. OGRÓD ZOOLOGICZNY.
UL. OBOŹNA 29B
30-010 KRAKÓW
E-mail: info@antidotebikes.com

5 Dostawa – rodzaj usługi transportowej wraz z przewoźnikiem i koszt podany w cenniku przy antidotek.com/zdjecie

6 Dowód zakupu – faktura, faktura lub paragon wydany zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. Z późniejszymi zmianami wraz z innymi obowiązującymi przepisami prawa.

Karta produktu 7 – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o jednym produkcie.

8 Klient – osoba dorosła, osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupu na rzecz Sprzedającego bezpośrednio związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodu.

9 Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 16, poz. 93 ze zm.).

10 Kodeks Dobrej Praktyki – zestaw zasad postępowania, w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwej praktyce rynkowej z dnia 23 sierpnia 2007 r. Z późniejszymi zmianami.

11 Konsument – osoba dorosła, osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca zdolność do zawierania transakcji prawnych, która dokonuje zakupu na rzecz Sprzedającego bezpośrednio związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodu.

12 Koszyk – lista produktów wybranych spośród produktów oferowanych w Sklepie na podstawie wyboru Kupującego.

13 Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

14 Miejsce wydania – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazany w zamówieniu przez Kupującego.

15 Moment wydania – moment, w którym Nabywca lub wyznaczona strona trzecia przyjmuje dostawę.

16 Płatność – sposób zapłaty za przedmiot umowy i dostawę pod podanym adresem: antidotek.com/payment

17 Prawo konsumenckie – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumentów.

18 Produkt – minimalna i niepodzielna liczba przedmiotów, które mogą być przedmiotem zamówienia i które są podawane w Sklepie Store jako jednostka miary przy ustalaniu ceny (jednostka za cenę).

19 Przedmiot zamówienia – produkty i delivey będące przedmiotem umowy.

20 udostępnionych aktywów – przedmiot umowy.

21 Punkt odbioru – miejsce wydania towaru, który nie jest adresem pocztowym wymienionym w oświadczeniu wysłanym przez Sprzedawcę w sklepie.

22 Pozycja – przedmiot ruchomy, który może być przedmiotem umowy.

23 Sklep – sklep internetowy dostępny w witrynach antyspamowych.com/Store, przez które Kupujący może złożyć zamówienie.

24 Sprzedawca:

LOOP SP. OGRÓD ZOOLOGICZNY.
UL. OBOŹNA 29B
30-010 KRAKÓW
NIP: 6772376808, REGON: 122933237
DANE BANKOWE:

PLN – 09 2490 0005 0000 4530 2227 7910

USD – 02 2490 0005 0000 4600 8912 5736

EUR – 20 2490 0005 0000 4600 9922 6410

25 System – zespół interoperacyjnych urządzeń informacyjnych i programowych, które zapewniają przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą urządzenia końcowego typu sieciowego, powszechnie określanego jako Internet.

26 Limit realizacji – liczba godzin pracy i dni podanych w Karcie Produktu.

27 Kontrakt – umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pewnej odległości w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumentów, dla konsumentów i umowy sprzedaży w rozumieniu art. 535 Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. W sprawie Kupujących.

28 Usterka – zarówno fizyczna, jak i prawna.

29 Wady fizyczne – niezgodność pozycji z umową, a zwłaszcza gdy:

1 Pozycja nie ma cech charakterystycznych, które tego typu przedmioty powinny mieć ze względu na cel umowy, w zależności od okoliczności lub miejsca przeznaczenia;

2 element nie ma cech, które sprzedawca dostarczył konsumentowi,

3 przedmiot nie jest odpowiedni do celów, w których Konsument poinformował sprzedającego po zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił sprzeciwu wobec takiego używania;

4 przedmiot został wydany konsumentowi w stanie niekompletnym;

5 w przypadku niewłaściwej instalacji i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały dokonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą odpowiedzialny jest Sprzedający lub Konsument, który postępował zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Sprzedawcy;

6 pozycji nie ma własności dostarczonej przez producenta, jego przedstawiciela lub osoby, która umieszcza przedmiot w swojej działalności i osobę, która, przez umieszczenie nazwy, znaku towarowego lub innego znaku odróżniającego do przedmiotu sprzedającego, pod warunkiem że Sprzedawca Nie wiedzieli o tych zapewnień lub byli rozsądni, nie wiedzieli lub nie mogli mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy lub jeśli treść została poprawiona przed zawarciem umowy.

30 Wada prawna – sytuacja, w której sprzedany przedmiot jest własnością osoby trzeciej lub podlega prawu osoby trzeciej, a jeśli ograniczenie w korzystaniu lub zbyciu przedmiotu jest wynikiem decyzji lub orzeczenia Właściwe władze.

31 Zlecenie – oświadczenie Kupującego dokonane przez sklep jasno identyfikujące: rodzaj i ilość produktów; Rodzaj dostawy; metoda płatności; Miejsce wystawienia przedmiotu, informacje Kupującego i mające na celu bezpośredni zawarcie umowy między Kupującym a Sprzedawcą.

§2 Ogólne warunki

1 Umowa została zawarta w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i obowiązującymi przepisami.

2 Miejsce wydania musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3 Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązują się do świadczenia usługi i dostarczenia towaru wolnego od wad.

4 Wszystkie ceny podane przez Sprzedawcę wyrażone są w walucie polskiej i są cenami brutto (z VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, określonego w cenniku materiałów eksploatacyjnych.

5 Wszystkie warunki są obliczane zgodnie z art. 111 kodeksu cywilnego, tj. Jeśli termin, w dniach, kończy się z końcem ostatniego dnia, a jeśli początek dnia oznaczony w dniach jest określonym wydarzeniem, nie jest brany pod uwagę przy obliczaniu daty Dnia, w którym wystąpiło zdarzenie.

6 Potwierdzenie, dostęp, konsolidacja lub zabezpieczenie wszystkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości odbywa się w formie:

1 Potwierdzenie zamówienia poprzez wysłanie pod wskazany adres e-mail: zamówienie, faktura proforma, informacje o prawie odstąpienia od umowy, zasady w wersji pdf, formularz wycofania w formacie PDF, linki do samodzielnego pobierania Zasad i wzoru wycofania;

2 Dołączone do wypełnionego zlecenia, wysłane do wskazanego miejsca wydania materiałów drukowanych: zaświadczenie o zakupie, informacje o prawie odstąpienia od umowy, o tych zasadach, o szablonie formularza odstąpienia.

7 Sprzedawca niniejszym informuje o gwarancjach osób trzecich dotyczących produktów w sklepie.

8 Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, a Kupujący ponosi koszty w wysokości wynikającej z umowy, którą dokonał z osobą trzecią świadczącą usługi za pośrednictwem usługi zdalnej komunikacji.

9 Sprzedający zapewnia konsumentowi, że system działa prawidłowo w następujących przeglądarkach: wersja IE 7 lub wyższa, wersja FireFox 3 lub nowsza, Opera w wersji 9 lub nowszej, wersja Chrome 10 lub nowsza, Safari z najnowszymi wersjami JAVA i FLASH , Poziome ponad 1024 px. Korzystanie z oprogramowania innych firm, które wpływa na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome i Safari mogą mieć wpływ na prawidłowy wygląd Twojego sklepu, dzięki czemu można uzyskać pełną funkcjonalność sklepu: antidotebikes.com/ Sklep, musisz je wyłączyć.

10 Kupujący może używać opcji przechowywania swoich danych w sklepie, aby ułatwić proces zamawiania. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło wymagane do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło to ciąg znaków ustawiony przez Kupującego, który jest zobowiązany do zachowania ich w tajemnicy i chronić ich przed nieautoryzowanym dostępem do osób trzecich. Kupujący ma możliwość sprawdzania, poprawiania, aktualizacji i usuwania konta w dowolnym momencie.

11 Sprzedający jest zgodny z kodeksem dobrej praktyki.

12 Kupujący zgadza się:

1 nie udostępniać ani przekazywać treści zabronionych prawem, takich jak treść promująca przemoc, zniesławienie lub naruszanie praw osobistych lub innych osób trzecich,

2, aby używać sklepu w sposób, który nie zakłóca jego funkcjonowania, w szczególności przy użyciu konkretnego oprogramowania lub sprzętu,

3 nie podejmować działań, takich jak wysyłanie lub publikowanie niechcianych informacji handlowych (spam),

4 do korzystania z sklepu w sposób, który nie stanowi uciążliwości dla innych kupujących i dla Sprzedawcy,

5, aby używać dowolnej zawartości dostarczonej do sklepu wyłącznie do użytku osobistego,

6 używać sklepu w sposób zgodny z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami przepisów, a także ogólnymi zasadami netykiety.

§3 Zawarcie umowy i realizacja

1 Zamówienia mogą być wykonane 24 godziny na dobę.

2 Aby złożyć zamówienie, Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące kroki, z których część może się powtórzyć:

1 Dodaj produkt do koszyka

2 Wybierz dostawę

3 Wybierz metodę płatności

4 Wybierz miejsce emisji

5 Złóż zamówienie do magazynu, używając przycisku “PLACE ORDER”.

3 Zawarcie umowy z Konsumentem odbywa się w chwili składania zamówienia.

4 Wykonanie zlecenia w celu dokonania płatności następuje niezwłocznie, a zlecenie płatnicze jest dokonywane przelewem bankowym lub za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności po wpłacie płatności Konsumenta na konto Sprzedawcy, które powinno nastąpić w ciągu 30 dni od wprowadzenia Zlecenie, chyba że Konsument nie był w stanie zapłacić należności z tytułu jego winy i poinformował o tym Sprzedawcę.

5 Zawarcie umowy z Klientem następuje w momencie przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę, który zostanie przesłany Klientowi w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia.

6 Realizacja zlecenia zapłaconego z tytułu polecenia zapłaty następuje niezwłocznie po zawarciu umowy oraz zleceniem realizowanym za pomocą przelewu bankowego lub elektronicznego systemu płatności, po zawarciu umowy i rezerwacji płatności przez klienta w Konto sprzedającego.

7 Realizacja zlecenia Klienta może być uzależniona od zapłaty całości lub części wartości zlecenia lub uzyskania limitu kredytowego kupca co najmniej równego wartości zamówienia lub zgody Sprzedawcy na przesłanie zlecenia odbioru (Płatne przy odbiorze).

8 Przedmiot zamówienia jest wysyłany w terminie określonym na karcie produktu, a także w przypadku zamówień na wiele produktów przez najdłuższy okres czasu podany na karcie produktu. Uruchomienie terminu rozpoczyna się, gdy umowa zostanie zrealizowana.

9 Zakupowi przedmiotowi umowy towarzyszy wybrany przez Kupującego dokument sprzedaży i przesłany Kupującemu, po wybraniu sposobu dostawy, do miejsca wydania wskazanego przez Kupującego wraz z załączonymi załącznikami, o których mowa w §2 ust. 6b ).

§4 Prawo odstąpienia od umowy

1 Konsument ma prawo, zgodnie z art. 27 A Prawo konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ustawy o prawie konsumentów.

2 Termin wycofania to 14 dni od daty wydania przedmiotu, a w celu zachowania terminu wystarczy przesłać oświadczenie przed upływem terminu.

3 Konsument może złożyć deklarację o wycofaniu na formularzu określonym w załączniku nr 2 do ustawy o prawie konsumentów, na formularzu dostępnym na stronie antidotum.pl/returns-and-warranty lub antidotum.com/customer-zone/data/, Lub w innej formie zgodnej z prawem konsumenckim.

4 Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi konsumentowi e-mail (podany podczas zawarcia umowy lub inny, jeśli podano w złożonym oświadczeniu), o udzielenie zamówienia odwoławczego.

5 W przypadku odstąpienia od umowy umowa nie jest uznana za zawartą.

6 Konsument jest zobowiązany do zwrotu przedmiotu Sprzedawcy niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni od daty wycofania. Wystarczy zwrócić przedmiot przed upływem terminu.

7 Konsument zwraca przedmioty będące przedmiotem umowy, z której zrezygnował na własny koszt i ryzyko.

8 Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są rejestrowane, chyba że zgadzają się dokonywać płatności przed upływem okresu odstąpienia od umowy lub nie zostały poinformowane o utracie prawa odstąpienia od umowy, Czas takiej zgody został podany lub jeśli przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 sek. 1 i art. 21 sek. 1. zgodnie z prawem konsumenckim.

9 Konsument jest odpowiedzialny za utratę wartości rzeczy będących przedmiotem umowy i wynikającej z jej nadużycia.

10 Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia o wycofaniu z Konsumenta, zwróci konsumentowi wszystkie zapłaty, w tym dostawę towaru. Jeśli odbiorca zdecyduje się na dostawę inną niż najtańsza metoda dostarczania oferowana przez sprzedawcę, sprzedający nie zwróci konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z artykułem 33 Prawa konsumentów.

11 Sprzedawca zwraca płatność przy użyciu tej samej metody płatności, co Konsument użył, chyba że konsument wyraźnie wyraża zgodę na inną metodę płatności, która nie ponosi kosztów.

12 Sprzedający może powstrzymać się od zwrotu płatności otrzymanej od Konsumenta, dopóki produkt nie zostanie zwrócony lub dostarczony przez Konsumenta jako dowód jego zwrotu, w zależności od tego, co było pierwsze.

13 Konsument zgodnie z artykułem 38 Prawa konsumentów nie ma prawa odstąpić od umowy:

1, gdy cena lub wynagrodzenie uzależnione są od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie ma kontroli i który może wystąpić przed upływem okresu wycofania;

2 jeżeli przedmiotem zamówienia jest przedmiot niezgodny z kontyngentem, sporządzony zgodnie ze specyfikacją Konsumenta lub dostosowany do jego indywidualnych potrzeb;

3, gdy przedmiotem zamówienia jest przedmiot, który szybko psuje się lub ma krótki okres ważności;

4, jeżeli przedmiotem zamówienia jest przedmiot w szczelnie zamkniętym opakowaniu, którego nie można zwrócić ze względów zdrowotnych lub higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostawie;

5, gdy przedmiot umowy stanowi rzeczy, które z chwilą ich dostarczenia ze swej natury są nieodłącznie związane z innymi rzeczami;

6, jeżeli przedmiotem sprawy są nagrania dźwiękowe lub wizualne lub oprogramowanie dostarczone w zamkniętym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7 w przypadku dostarczenia zawartości cyfrowej nie zapisanej na jakimkolwiek dysku, jeżeli rozpoczęła się ona za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu wycofania i po poinformowaniu przedsiębiorcy o utracie prawa odstąpienia od umowy

8 w przypadku wydania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umów abonamentowych.

§5 Gwarancja

1 Sprzedający zgodnie z art. 558§1 Kodeksu Cywilnego całkowicie wyklucza odpowiedzialność wobec Klientów za wszelkie wady fizyczne i prawne (gwarancje).

2 Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na podstawie art. 556 kodeksu cywilnego i innych o wady (gwarancja).

3 W przypadku kontraktu konsumenckiego, w przypadku stwierdzenia wady fizycznej na rok przed wydaniem przedmiotu, zakłada się, że istniał w momencie przekazania zagrożenia na rzecz Konsumenta.

4 Jeśli sprzedany towar jest wadliwy, Konsument może:

1 Zgłoś roszczenie o obniżenie ceny;

2 złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

Jeśli sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernej niedogodności dla Konsumenta zastąpi uszkodzony przedmiot lub naprawi wadliwy produkt. Jeśli jednak przedmiot został już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę, lub Sprzedający nie zobowiązał się do wymiany wadliwego przedmiotu lub naprawienia usterki, nie będzie on uprawniony do wymiany przedmiotu lub usunięcia wady.

5 Konsument może żądać wymiany towaru zamiast naprawiać wadę w sposób zaproponowany przez Sprzedawcę lub zamiast go wymienić, mogą zażądać naprawy wady, chyba że niemożliwe jest doprowadzenie towaru do zgodności z umową w Sposób wybrany przez Konsumenta lub jeśli wymaga tego nadmierne koszty w porównaniu do metody zaproponowanej przez Sprzedawcę. Oceniając koszty, nieodzowne jest uwzględnienie wartości przedmiotu pozbawionego wad, charakteru i znaczenia stwierdzonej usterki oraz niedogodności poniesionych przez Konsumenta.

6 Konsument nie może odstąpić od umowy, jeśli wada nie jest istotna.

7 Jeśli sprzedany produkt ma wadę, Konsument może także:

1 zażądać wymiany części wolnej od defektów;

2 zażądać usunięcia wady.

8 Sprzedawca zobowiązany jest wymienić uszkodzony element na wolny od wad lub usunąć usterkę w rozsądnym terminie bez nadmiernej niedogodności dla Konsumenta.

9 Sprzedający może odmówić zaspokojenia roszczenia Konsumenta, jeśli nie jest możliwe wykonanie umowy w sposób wybrany przez Kupującego lub ponosiłby nieuzasadnione i nadmierne koszty.

10 W przypadku złożenia wadliwej rzeczy, Konsument może wymagać od Sprzedawcy demontażu i ponownego montażu po wymianie elementu lub usunięciu wad, ale muszą ponieść część kosztów związanych z tym produktem przekraczającym Cenę sprzedanego przedmiotu lub może wymagać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów. Demontaż i ponowny montaż do ceny sprzedanego przedmiotu. W przypadku niedotrzymania tych obowiązków przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do tego na koszt i ryzyko Sprzedawcy.

11 Konsument, który wykonuje prawa gwarancyjne, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy do wysłania wadliwego przedmiotu na adres skargi, a jeśli w wyniku charakteru rzeczy lub sposobu jego montażu, dostarczenie przedmiotu przez Konsument byłby zbyt trudny, Konsument jest zobowiązany do przyznania Sprzedawcy dostępu do sprzedanego przedmiotu w miejscu, gdzie jest przechowywany. W przypadku niedotrzymania tego obowiązku przez Sprzedawcę konsument nie chce zwrócić przedmiotu na koszt i ryzyko Sprzedawcy.

12 Wymiana lub naprawa ponosi Sprzedawca, z wyjątkiem przypadków opisanych w §5 ust. 10.

13 Sprzedawca zobowiązany jest do przyjęcia przedmiotu wad od Konsumenta w przypadku wymiany przedmiotu na wolne od wad lub wycofania z umowy.

14 Sprzedający ma obowiązek odpowiedzieć w ciągu 14 dni pod względem:

1 stwierdzenie dotyczące obniżki cen;

2 oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

3 prośby o wymianę elementów na wadę mniej;

4 żądanie usunięcia usterki.

W przeciwnym razie oświadczenie Konsumenta i / lub uważa się za uzasadnione.

15 Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji, jeśli w ciągu dwóch lat od daty wydania przedmiotu konsumentowi zostanie wykryty usterkę fizyczną, a jeśli obiekt sprzedaży zostanie wykorzystany w ciągu jednego roku od daty wydania przedmiotu konsumentowi.

16 Zapotrzebowanie Konsumenta na naprawę wadliwego elementu lub wymianę jest przedawnione od daty usterki, ale nie wcześniej niż dwa lata po wydaniu przedmiotu Konsumentowi, a jeśli przedmiot zostanie sprzedany przed końcem Jeden rok od daty wydania rzeczy konsumentowi.

17 W przypadku, gdy data wygaśnięcia przedmiotu, ustalona przez Sprzedawcę lub producenta, kończy się po upływie dwóch lat od daty dostarczenia towaru Konsumentowi, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji na jakąkolwiek fizyczną wadę Przedmiot znaleziony przed upływem terminu ważności.

18 Zgodnie z warunkami określonymi w §5 ust. 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o wycofaniu lub obniżeniu ceny z powodu fizycznej wady sprzedanego towaru. W przypadku, gdy Konsument żąda wymiany przedmiotu lub naprawy wad, okres składania oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub obniżenia ceny zaczyna się od upływu terminu zastąpienia przedmiotu lub usunięcia wad .

19 W przypadku nakazu sądowego lub orzeczenia sądu polubownego jeden z praw objętych gwarancją, termin na wykonywanie innych uprawnień przyznanych Konsumentowi zostaje zawieszony do czasu ostatecznego zakończenia postępowania. Odnosi się to również do postępowań mediacyjnych, ale termin na wykonanie innych praw gwarancyjnych przyznanych konsumentowi rozpoczyna się w dniu, w którym sąd odmówi zawarcia umowy mediacyjnej lub jeśli mediacja nie powiedzie się.

20 Wykonywanie praw z tytułu gwarancji na wady prawne sprzedanego przedmiotu, §5 pkt. 15-16, z wyjątkiem tego, że okres zaczyna się od daty, w której Konsument dowiedział się o istnieniu wady. A jeśli Konsument dowiedział się o istnieniu wady tylko po działaniach osób trzecich – od daty, w której werdykt podany w sporze z osobą trzecią stał się prawomocny.

21 Jeśli z powodu wady Konsument wygłosi oświadczenie o wycofaniu lub obniżeniu ceny, mogą żądać odszkodowania za szkodę poniesioną przez kontraktację bez znajomości wady, nawet jeśli szkoda była następstwem okoliczności pozostających poza kontrolą Sprzedawcy. W szczególności mogą żądać zwrotu kosztów umowy, kosztów zbierania, transportu, składowania i ubezpieczenia przedmiotów, zwrotu wydatków w stopniu, w jakim nie skorzystały z nich, a nie otrzymały zwrotu od osoby trzeciej i Zwrot kosztów procesu. Nie narusza przepisów dotyczących obowiązku wypłaty odszkodowania na zasadach ogólnych.

22 Wygaśnięcie dowolnego czasu w celu stwierdzenia usterki nie wyklucza wykonywania praw gwarancyjnych, jeśli Sprzedający ukrył tę wadę w sposób nieuczciwy.

23 Sprzedający, jeśli są zobowiązani do świadczenia usługi lub wsparcia finansowego Konsumentowi, uczyni to bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie przewidzianym przez prawo.

§6 Polityka prywatności i bezpieczeństwo danych osobowych

1 Administratorem osobistych baz danych, dostarczonych przez Konsumentów Sklepu, jest Sprzedający.

2 Sprzedający zobowiązuje się chronić dane osobowe zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Oraz z ustawą o usługach elektronicznych z dnia 18 lipca 2002 r. Kupujący, przekazując dane osobowe Sprzedawcy, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego w Aby zrealizować zamówienie. Kupujący ma możliwość sprawdzania, poprawiania, aktualizacji i usuwania ich danych osobowych w dowolnym momencie.

3 Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania informacji osobistych wykorzystywanych do przetwarzania zamówień przez sklep opisano w Polityce prywatności w witrynach antydopingowych.com/privacy-policy/.

§7 Postanowienia końcowe

1 Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie narusza praw Kupującego. Nie może być interpretowany w ten sposób, podobnie jak w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Warunków z obowiązującym prawem, Sprzedawca oświadcza bezwzględne przedstawienie krajowych przepisów wykonawczych w miejsce zaskarżonego postanowienia Warunków .

2 Rejestrujący zostaną powiadomieni przez e-mail (wskazany na formularzu rejestracyjnym) zmiany Warunków i ich zakresu. Ogłoszenie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowych przepisów. Wprowadzone zmiany zostaną wprowadzone w celu dostosowania Warunków do stanu prawnego obowiązującego.

3 Aktualna wersja Warunków jest zawsze dostępna dla Kupującego na karcie Warunki i warunki (antidotebikes.com/terms-and-conditions). Podczas realizacji zlecenia oraz przez cały okres obsługi posprzedażnej Kupującego obowiązują Warunki Kupowania przy przyjęciu przez Kupującego przy składaniu zamówienia. Wyjątkiem jest sytuacja, w której Konsument uzna to za mniej korzystne niż obecny, powiadamia Sprzedającego o aktualnym wyborze jako ważny.

4 W sprawach nieobjętych niniejszymi Warunkami obowiązują mające zastosowanie przepisy prawa. Kwestie sporne, jeśli konsument wyraża taką wolę, rozwiązuje się w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub na trasie przed sądem polubownym w Wojewódzkiej Inspekcji Handlowej. Konsument może także używać równoważnych i zgodnych z prawem środków rozstrzygania sporów przedprocesowych lub pozasądowych, np. Za pośrednictwem platformy UE, pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wreszcie, wszystkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejscowej jurysdykcji